test

Insolventie in een bedrijfswaardering

Door de wereldwijde uitbraak van Covid-19 kampen veel sectoren en bedrijven al geruime tijd met een abrupte en ongekende vraaguitval. In Nederland springt de overheid bij met (tijdelijke) steunmaatregelen om bedrijven tegemoet te komen en een deel van de kosten te subsidiëren. Toch zal dat niet in alle gevallen voldoende soelaas bieden. Ondanks de steunmaatregelen … Continued

test

Prijsbepaling vooraf regelen?

Prijsbepalingsregelingen lijken op het eerste gezicht een aantrekkelijke en eenvoudige manier om de prijs van aandelen te bepalen voor het geval aandeelhouders in de toekomst niet samen verder willen. Toch zit er een keerzijde aan ‘vooraf’ de prijsvaststelling definiëren. Als prijs- en/of waarderingsgrondslagen onduidelijk zijn opgesteld in aandeelhoudersovereenkomsten, kunnen prijsbepalingsregelingen aanleiding geven tot interpretatieverschillen. Met … Continued

test

Interne waardering als start

Ongeacht of wij verkoper of koper bijstaan, een ‘interne’ waardering is altijd het startpunt van een transactieproces. Intern, omdat deze vooral dient als referentiepunt voor onze cliënt in de transactiefase. Voor een verkoper om te kunnen beoordelen of kopers realistische biedingen doen. Voor een koper om te kunnen beoordelen of er voldoende waarde-potentieel binnen de … Continued

test

De keerzijde van een multiple

In de transactiepraktijk is het verleidelijk uit te gaan van multiples of vuistregels. De prijs van de onderneming (enterprise value) wordt dan uitgedrukt in een een bepaalde factor, vermenigvuldigd met bijvoorbeeld de omzet of het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA). De vraag is of u hiermee tijdens onderhandelingen inhoudelijk sterk staat: wij denken van niet. De … Continued

test

Bedrijfswaardering: meer dan een sommetje…

Waarderen is meer dan alleen een sommetje maken. De som om de waarde van een bedrijf te berekenen vormt slechts het sluitstuk van een diepgaande en uitgebreide analyse van de te waarderen onderneming en de omgeving waarin deze opereert. Een deugdelijke waardering start met het definiëren van de doelstelling en de randvoorwaarden van een opdracht. … Continued

test

Waarde vanuit de beschouwer

Veelal is het de overnemende of verwervende partij, de (potentiële) koper, die als beschouwer wordt aangemerkt in een bedrijfswaardering. Vanuit diens perspectief dient de waarde te worden vastgesteld. Afhankelijk van de aard en omvang van het waarderingsobject kan het gaan om MBO of MBI kandidaten, of strategische dan wel financiële kopers (private equity). Een going-concern … Continued

test

DCF-varianten

In de praktijk worden diverse DCF-varianten gebruikt om de bedrijfswaarde te berekenen. De te selecteren DCF-variant wordt bepaald door de specifieke omstandigheden, verwachtingen en uitgangspunten van de casus. Weighted Average Cost of Capital (WACC) methode Deze methode maakt vrije geldstromen contant tegen een WACC als vermogenskostenvoet. De WACC methode wordt gebruikt wanneer de onderneming een … Continued

test

DCF-methode nader beschouwd

De Discounted Cash Flow (DCF) methode is de meest geëigende waarderingsmethode om de bedrijfswaarde van een onderneming te bepalen. In de praktijk worden diverse DCF-varianten gebruikt. Anders dan bij een kostenbenadering of marktbenadering zijn de inkomsten die het waarderingsobject naar verwachting genereert leidend bij het bepalen van de waarde. De elementen geld, tijd en risico … Continued

test

Definities: waarde of prijs?

In waarderingsstandaarden en de literatuur worden veel definities gebruikt die meer betrekking hebben op ‘prijs’ dan op ‘waarde’. Het is niet altijd eenduidig wat partijen nu exact bedoelen wanneer ze het over een bepaald waarderingsbegrip hebben. Intrinsic (fundamental) value Dit is de ‘stand-alone’ en ‘as-is’ waarde van het waarderingsobject. De waarde wordt bepaald door uit … Continued

test

Waarderingskader

Als Register Valuators (RV) gaan wij bij het vaststellen van de waarde van een activum, activiteit, onderneming of aandelenbelang (het waarderingsobject) uit van het begrip economische waarde. De economische waarde definiëren wij als de hoogste van de indirecte opbrengstwaarde (IOW) en de directe opbrengstwaarde (DOW). IOW (bedrijfswaarde) De IOW betreft de contante waarde van de … Continued