Bedrijfswaardering

In onze waarderingspraktijk hanteren wij de Discounted Cash Flow (DCF) methode voor het berekenen van de bedrijfswaarde van ondernemingen en aandelenbelangen. De DCF-methode is een inkomstenbenadering waarbij toekomstige vrije geldstromen (free cash flows) worden geschat die met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gerealiseerd (going-concern principe).

Deze verwachte geldstromen worden contant gemaakt tegen een passende disconteringsvoet. In de praktijk worden diverse DCF-varianten gebruikt: WACC, APV of de CFE methode. Bij ondernemingen die voldoende rendabel zijn is de going-concernwaarde hoger dan de waarde die gerealiseerd kan worden bij de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Lees meer over het waarderingskader dat wij hanteren.

Opdrachtgevers

Bij waarderingsvraagstukken kunnen wij zowel de rol van partijdeskundige als die van onpartijdige deskundige vervullen. Als onpartijdige deskundige kunnen wij worden benoemd als bindend adviseur, arbiter of gerechtelijk deskundige.

Ondernemingen

Aandeelhouders en directies van ondernemingen

Fiscaal adviseurs

Bedrijfswaardering voor fiscale doeleinden

Juristen en advocaten

Bedrijfswaardering in een juridische context

Rechterlijke macht

Benoeming door rechtbank, gerechtshof of Ondernemingskamer.

Calculatie, indicatie of opinie?

Wij onderscheiden drie typen waarderingsopdrachten:

  • Waarde-calculatie
    • (beperkt eigen onderzoek, analyse en onderbouwing)
  • Waarde-indicatie
    • (tussenvariant)
  • Waarde-opinie
    • (uitgebreid eigen onderzoek, analyse en onderbouwing)

De drie type opdrachten verschillen van elkaar door de reikwijdte en diepgang van onze werkzaamheden. Welk type opdracht het beste past bij uw situatie hangt onder meer af van het doel van de waardering. Een waardering in een fiscale of juridische context vereist vaak een gemotiveerde onderbouwing van de belangrijkste aannames en veronderstellingen van de financiële prognoses en de waarderingsuitkomst.

Dit betekent dat wij meer uitgebreid en diepgaand onderzoek dan wanneer een high-level analyse of een financiële doorrekening van diverse scenario’s volstaat. Alvorens wij overgaan tot het uitvoeren van onze werkzaamheden willen wij er zeker van zijn dat het type opdracht aansluit bij uw behoefte en het doel dat u met onze analyse, bevindingen en uitkomsten nastreeft.

Het proces

Onderstaande stappen geven een globale indruk van het proces dat wij doorlopen om tot een bedrijfswaardering te komen. Afhankelijk van het type opdracht (waarde-calculatie, waarde-indicatie of waarde-opinie) kunnen de te nemen stappen variëren en krijgen bepaalde processtappen meer of juist minder aandacht.