Aandeelhoudersgeschil

Heeft u een dispuut met uw medeaandeelhouder(s)?

Bij een gedwongen overname van aandelen kan een aandeelhouder vorderen dat hij wordt uitgekocht door zijn medeaandeelhouder(s). In een uitstootprocedure kan een (minderheids)aandeelhouder worden gedwongen zijn aandelen over te dragen. In situaties waarbij via een procedure een aandelenoverdracht wordt afgedwongen benoemt de rechter een deskundige die de waarde van de over te dragen aandelen moet vaststellen.

In de voorbereiding op een juridische procedure en gedwongen overname is het aan te bevelen dat u zich laat bijstaan door een partijdeskundige die u kan informeren over de waarde van het over te dragen aandelenbelang. Door onze ervaring als gerechtelijk deskundige zijn we ook bekend met de procesgang en toepassing van procedurele beginselen als hoor- en wederhoor.

Wij hebben ruime ervaring met zowel de rol van partij- als onpartijdige deskundige in gerechtelijke procedures. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Waarderingsvragen en randvoorwaarden formuleren waarderingsopdracht.
  • Meerjarige prognoses van balans, resultaat en liquiditeit opstellen.
  • Analyse van het risicoprofiel en onderbouwing diverse risico-opslagen.
  • Waardebepaling over te dragen aandelen op basis van de DCF-methode.
  • Waarderingsrapport opstellen dat kan worden ingebracht in de procedure.
  • Beoordelen concept-deskundigenbericht uitgebracht door gerechtelijk deskundige.
  • Overleg en afstemmen met uw advocaat en/of juridisch adviseurs.
  • Optreden als onpartijdige deskundige benoemd door de rechter of de gezamenlijke partijen.

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.