In waarderingsstandaarden en de literatuur worden veel definities gebruikt die meer betrekking hebben op ‘prijs’ dan op ‘waarde’. Het is niet altijd eenduidig wat partijen nu exact bedoelen wanneer ze het over een bepaald waarderingsbegrip hebben.

Intrinsic (fundamental) value

Dit is de ‘stand-alone’ en ‘as-is’ waarde van het waarderingsobject. De waarde wordt bepaald door uit te gaan van voortzetting van de activiteiten (going-concern principe) door het waarderingsobject zonder ingrijpende strategische of operationele beleidswijzigingen en bezien vanuit de huidige aandeelhouder(s). De waarde wordt derhalve niet bezien vanuit een potentiële koper; bekend of onbekend.  

Fair value

Bij een bekende identificeerbare koper (beschouwer) wordt uitgegaan van de geschatte prijs voor de overdracht van een vermogenstitel tussen geïdentificeerde, geïnformeerde en bereidwillige partijen (definitie volgens IVSC). De geschatte prijs vormt een afspiegeling van de afzonderlijke belangen van partijen.

Fair market value

Dit is het geschatte bedrag waarvoor een vermogenstitel zou overgaan op waarderingsmoment tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een ‘arm’s-length’ transactie en na een goede voorbereiding waarin partijen elk geïnformeerd, voorzichtig en zonder dwang hebben geacteerd (definitie volgens IVSC). Gaat uit van het begrip marktwaarde, wanneer de potentiële kopers onbekend zijn en op voorhand niet te identificeren.

Waarde in het Economische Verkeer (WEV)

In een fiscale context dient de waarde in het economische verkeer te worden bepaald. Dit is de vermoedelijke prijs die bij verkoop door de meestbiedende koper zou worden betaald als de verkoop op de voor het vermogensbestanddeel gebruikelijke wijze en onder normale omstandigheden zou plaatsvinden, en op de gebruikelijke wijze zou zijn voorbereid. Deze definitie komt overeen met de eerder genoemde marktwaarde (fair market value) definitie.

Om een uitspraak te doen over de vermoedelijke prijs moet als het ware een verkoopproces worden gesimuleerd. Is de koper bekend, dan dient de waardering en de daarvan af te leiden prijs vast te worden gesteld vanuit diens perspectief. Indien de koper nog niet bekend is, kan de prijs worden vastgesteld door uit te gaan van de meest waarschijnlijke koper. Het profiel van deze hypothetische koper kan nader worden ingevuld. Is de meest waarschijnlijke koper een MBO, MBI, strategische of financiële koper? En is deze meest waarschijnlijke koper ook de meest biedende koper?

Van waarde naar prijs

Wanneer de ‘prijs’ (fair value, fair market value of WEV) moet worden bepaald, kan eerst de ‘waarde’ (intrinsic value) worden berekend. Bij het waarderen van een niet 100%-aandelenbelang wordt de waarde van dat belang over het algemeen op basis van pro-rate-parte gewaardeerd. Vervolgens kunnen factoren en omstandigheden mee worden genomen die van invloed kunnen zijn op de prijsvorming. De prijs is onder andere afhankelijk van het over te dragen belang (minderheid versus meerderheid), de aard van de transactie (intern versus extern), het type koper (MBO, MBI, strategisch of financieel), de interesse vanuit de markt en de financieringsmogelijkheden van de koper. Alhoewel waarde en prijs verschillen, is onze ervaring dat het verschil tussen waarde en prijs niet altijd eenduidig is te maken en vast te stellen.