Vaststellen vermogensschade

Heeft u vermogensschade geleden?

Als gevolg van een onrechtmatige daad of een wanprestatie door een wederpartij kan schade in het vermogen van de benadeelde ontstaan. Deze schade bestaat uit het geleden verlies en de gederfde winst en komt voor vergoeding in aanmerking.

Ook redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming, beperking en de vaststelling van schade worden vergoed, evenals kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten. In een schadestaatprocedure wordt de omvang van de geleden schade vastgesteld.

De omvang van vermogensschade wordt in de praktijk veelal berekend via een vergelijking tussen de hypothetische situatie zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis (soll) en de werkelijke situatie (ist).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarmee wij u van dienst kunnen zijn?

  • Een aanpak voor het vaststellen van de schade.
  • De soll-situatie (hypothetisch) inzichtelijk maken.
  • Een vergelijking van de soll-situatie met de werkelijke situatie (ist).
  • Berekening vermogensschade.

  • Een rapport van de schadeberekening opstellen als partijdeskundige dat kan worden ingebracht in de schadestaatprocedure.
  • Analyse concept-deskundigenbericht uitgebracht door de gerechtelijk deskundige.
  • Overleg en afstemmen met uw advocaat.

Trackrecord

Vanwege de vertrouwelijkheid van ons werk maken wij geen namen bekend van onze opdrachtgevers. Klik op onderstaande link voor een geanonimiseerd overzicht van onze uitgevoerde projecten.